Cégjogi kérdések - válaszok

Milyen iratokra lesz szükségem, ha céget szeretnék alapítani?

Mindenképpen szükségesek a személyi azonosító okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya), illetve a vezető tisztségviselő részére az adókártya. Ezeken kívül szükséges lehet a cég székhelyeként, telephelyeként illetve fióktelepeként felhasználni kívánt ingatlan tulajdonosának írásos beleegyezése (vagy bérleti szerződés bemutatása), ami alapján az ingatlan mint székhely, telephely illetve fióktelep bejegyzésre kerülhet.

Hogyan zajlik az egyszerűsített elektronikus cégeljárás?

A cégalapítás általános és kötelező módon elektronikus úton történik, így az adott dokumentumok kitöltése illetve a kérelem benyújtása is ilyen módon zajlik. A személyes találkozás során irodánk egyik alkalmazottja személyazonosítást végez, tájékoztatja Önt a jogszabályi követelményekről, majd ezek után elkészíti a társasági szerződést, az aláírásmintát, a társaság cégbejegyzési kérelmét, valamint az egyéb szükséges dokumentumokat. Átadásra kerül az eljárási illetékköltség megfizetésére rendszeresített utalványokat, amelyekkel az illeték megfizetése átutalás útján megtörténik. Lehetőség van arra, hogy az eljáró ügyvéd fizesse meg az illetéket, ez esetben Önnek az irodában kell megfizetnie az illetéket. Az elkészült iratokat szkennelés után elektronikus okirattá alakítjuk, majd a minősített elektronikus aláírás után benyújtjuk a leendő székhely szerint illetékes megyei bíróság cégbíróságának, szintén elektronikus úton. A cégbíróság a végzést az irodának küldi meg, szintén csak elektronikus formában.


2017. március közepétől a betéti társaságok, közkereseti társaságok és korlátolt felelősségű társaságok alapítása esetén NINCS illetékfizetési kötelezettség.

Mi a különbség az egyszerűsített és a hagyományos cégalapítás között?

A végeredmény tekintetében semmi: mindkét esetben jogképes, bejegyzett társaság jön létre, amelyekre ugyanazon jogszabályi követelmények vonatkoznak. A különbség ott található, hogy az egyszerűsített eljárás során ún. iratmintát kell alkalmazni, amely csak meghatározott adatokat tartalmaz a létrehozni kívánt cégről. Ha különleges megállapodásokat kíván alkalmazni, azokat az iratmintába nem lehet beletenni, ez esetben a hagyományos úton kell létrehozni a céget.

Ezen kívül nem elhanyagolható különbség az sem, hogy az egyszerűsített eljárásban alacsonyabb a megfizetendő illeték összege.

Elektronikus cégbejegyzés esetén semmilyen papír alapú dokumentumom nem igazolja az alapítást?

De igen, a cégbejegyzési eljárás keretében minden irat nyomtatott formában, lepecsételve, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva átadunk az ügyfél részére.

Elektronikus cégeljárás esetén nem is kell találkoznom az ügyvéddel?

De igen, ugyanis a társasági szerződést (alapító okiratot) Önnek az ügyvéd előtt kell aláírnia, mivel ez az ügyvédi ellenjegyzés feltétele. Ezen túl az ügyvéd személyazonosítást végez, igazolja a cégalapítás során felhasznált iratok jogszerűségét, valamint jogi kioktatást is végez. Egyszerűsített eljárás során ez legkevesebb egy alkalommal megoldható.

A Kft vagy a Bt a jobb társasági forma?

Eljárási költségek szempontjából nézve a két társasági forma között egyáltalán nincs különbség, az alapítás összege mind a betéti, mind a korlátolt felelősségű társaság esetében azonos összegű. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény egy alapvető különbséget tesz a két társasági forma között, mégpedig azt, hogy a Kft esetében a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására terjed ki, és ebben a társasági formában a tag a társaság kötelezettségeiért – egyes, a törvényben meghatározott kivételekkel – nem felel. Ezzel szemben a betéti társaság beltagja a társaság kötelezettségeinek azon részéért, amit a társaság vagyonából nem lehet fedezni, saját és teljes vagyonával felel.

Mennyi a legkisebb jegyzett tőke összege?

A hatályos szabályozás értelmében korlátolt felelősségű társaság esetében 3 millió forint. Betéti társaság esetén tovább sincs meghatározva ilyen összeghatár.

Mikor kell befizetnem a jegyzett tőke összegét?

A cégbejegyzés után 8 nappal kell bankszámlát nyitni, és erre az alapító okiratban írt mértékű törzstőkét befizetni. A számlanyitáshoz szüksége lesz a már elkészített létesítő okiratra és az aláírásmintára, valamint a cégbíróság által megküldött elektronikus tanúsítványra illetve bejegyző végzésre. A bankszámlanyitásról a pénzintézet értesíti az adóhivatalt, ezzel kapcsolatban Önnek további adatszolgáltatási kötelezettsége nincsen.

Lehetséges, hogy több részletben szolgáltatom a társaság törzstőkéjét?

Igen. Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a létesítő okiratban kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni. Ha a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értéke eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a nem pénzbeli hozzájárulást (apportot) a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül teljesíteni kell.

A tőke valamely részének feltétlenül készpénznek kell lennie?

A hatályos társasági törvényben nincs ilyen megkötés.

A nem pénzbeli betétek (apport) értékét kell-e könyvvizsgálóval ellenőriztetni, vagy számlával igazolni?

Korlátolt felelősségű társaság esetében nem, mert csak az apportot szolgáltató tagoknak a nyilatkozatára van szükség, amely tartalmazza az értékelési szempontokat.

Részvénytársaság esetén az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló és más szakértő jelentést, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését. A részvénytársaság választott könyvvizsgálója nem jogosult ennek a felülvizsgálatnak az elvégzésére.

Csak a bejegyzés után kezdheti meg a működését a társaság?

Nem, a társaság a társasági szerződésének ellenjegyzésének (ügyvéd általi aláírásának) napjától ún. előtársaságként működhet. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzési kérelem benyújtása után a társaság már végezhet üzletszerű gazdasági tevékenységet. Egy korlátozás létezik, miszerint hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet. Adószámot a benyújtás napján vagy az azt követő napon kap a társaság. Az ezt tartalmazó tanúsítványt elektronikus úton küldi meg az illetékes cégbíróság.