Öröklési jogi kérdések - válaszok

Mi az a végrendelet?

Az örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata, amelyben vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik.

Hogyan készíthetek végrendeletet?

A leginkább bevált módja a végrendelet készítésének az írásban történő végrendelkezés, de lehetőség van rá szóban is.

Az írásban készült végrendeletet is háromféleképpen lehet elkészíteni: az örökhagyó az elejétől a végéig maga írja majd aláírja (holográf típusú végrendelet), az örökhagyó két tanú együttes jelenlétében aláírja vagy ha már aláírta, az aláírását a két tanú előtt sajátjának ismeri el és a tanúk a végrendeletet aláírják (allográf típusú végrendelet), valamint lehetőség van az elkészített és aláírt végrendeletet közjegyzőnél letétbe helyezni, illetőleg közokirati formában, közjegyző előtt is készíthető végrendelet.

Hogyan és mikor tehető szóban végrendelet?

Erre csak meghatározott körülmények fennálltakor van lehetőség, mégpedig csak akkor, ha a végrendelkezni kívánó személy nem néma, süketnéma vagy korlátozottan cselekvőképes, valamint a végrendelkező életét fenyegető rendkívüli helyzetben van és írásbeli végrendeletet egyáltalán nem vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne.

Kit lehet örökösként megnevezni a végrendeletben?

Gyakorlatilag bárkit. A törvény azt is elegendőnek tartja, ha a szövegből egy konkrét személy egyértelműen megállapítható. Akár a méhmagzat is örökösül nevezhető, ez esetben azonban az öröklés feltételes, mégpedig az élveszületés tényéhez kapcsolódik. Az örökhagyó halálakor még meg sem fogant gyermek örökössé nevezése ugyanakkor kizárt.

Több személy is tehet végrendeletet egy okiratban?

Nem, ez nem lehetséges, még a házastársak esetében sem.

Mi az a törvényes öröklési rend és mikor érvényesül?

Ha az örökhagyó nem készített végintézkedést, vagy az elkészített végintézkedése nem a hagyaték egészére terjed ki, kiegészítő jelleggel a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) öröklésre vonatkozó szabályai érvényesülnek. Ezek a szabályok amúgy az örökhagyót végintézkedési szabadsága körében nem korlátozzák.

Kik a törvényes örökösök?

A magyar törvény meghatározza a törvény alapján öröklésre jogosultakat, ezek a rokonok, a házastárs és legvégül a Magyar Állam.

Kik a törvény szerint a rokonok?

Ezt a kört a családjogi törvény határozza meg: vannak egyenesági (akik közül az egyik a másiktól származik) és oldalági (akiknek legalább egy közös felmenő rokonuk van, de ők maguk oldalágon nem rokonok) rokonok. A Ptk. a felmenő egyenesági rokonok esetében a törvényes öröklési jogukat korlátlanul ismeri el, míg az oldalági rokonok esetében ennek a körnek a nagyszülői leszármazók körével lezárja.

Hogyan állapítható meg a leszármazó?

A magyar törvényben főszabályként a vérségi kapcsolat a releváns, ennek értelmében az öröklés kapcsán semmilyen jelentősége sincs annak, hogy a gyerek házasságban vagy esetleg azon kívül született. Az apai leszármazást az apaság vélelme dönti el.

Mi a kapcsolat a végrendeleti és a törvényes öröklés között?

Amennyiben az örökhagyó hagyott maga után végrendeletet, úgy az öröklés rendjét ez fogja meghatározni. Ha ilyen nem maradt utána, az öröklés rendjére a törvény, azaz a Ptk. lesz az irányadó. Ha a végrendeletben megnevezett örökösök részesedése nem terjed ki a hagyaték egészére, a fennmaradó vagyon vonatkozásában a törvény szabályai lesznek irányadók – feltéve hogy a törvény eltérően nem rendelkezik, vagy a végrendeletből más nem következik.

Mikor érvénytelen egy végrendelet?

Ha hiányzik a végrendelkezési képesség, ha fogyatékos a végrendelkezési akarat, ha hibás a végrendelkezési akarat nyilvánítása, illetve ha a végrendelet tartalmi hibában szenved.

Mikor hatálytalan egy végrendelet?

Korábbi végrendelet visszavonásával, új végrendelet tételével, a közjegyzőnél letett végrendelet visszavételével illetve szóbeli végrendelkezés esetén az idő múlásával válhat hatálytalanná egy végrendelet.

Mi a helyzet akkor, ha ugyanattól az örökhagyótól több végrendelet maradt hátra? Melyik szerint történik az öröklés?

Ilyen esetben az időben legkésőbb készült végrendelet a hatályos.